Misyon, Vizyon ve Kurumsal Politikalar

Misyon

Eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, insani ve ahlaki değerlerle donatılmış, sosyal sorumluluk bilincine sahip üretken bireyler yetiştirmek; çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilime, sanata ve toplumsal gelişime katkı sağlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, evrensel düzeyde eğitim-öğretim hizmeti sunan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yararına kullanan yenilikçi bir akademik kurum olmaktır.

Kurumsal Yönetim Politikası

  • Yönetim süreçlerinde katılımcılığı, iş birliğini, paydaş odaklılığı ve şeffaflığı esas alan bir anlayışa sahip olmak.
  • Üniversitenin faaliyetlerini ve hizmetlerini, temel değerleri koruyarak ulusal ve uluslararası standartlara göre sürekli geliştirmek.
  • Üniversitenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda kurumsal kaynakları, vakıf sorumluluğu bilinciyle planlamak ve kullanmak.
  • Kurumsal performansın yükselmesi için çalışanların mesleki gelişimini desteklemek.

Kalite Politikası

Üniversitemizin, hedeflediği vizyona ulaşmak için belirlediği kalite politikası:

  • Katılımcı ve paydaş odaklı bir yönetim anlayışını esas alarak, üniversitenin hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlara göre sürekli geliştirmek,
  • İç kalite güvencesi sistemini güçlendirmek ve üniversitenin faaliyet gösterdiği bütün alanlardaki hizmet kalitesini yasal gereklilikler ve mevzuat doğrultusunda güvence altına almaktır.

Eğitim-Öğretim Politikası

Evrensel düzeyde eğitim-öğretim hizmeti sunmayı hedefleyen üniversitemizin bu doğrultudaki politikası:

  • Öğrenci merkezli ve yetkinlik temelli öğretim anlayışına dayanan,
  • Program akreditasyonunu teşvik eden ve yaygınlaştıran,
  • Disiplinlerarası çalışmaları ve araştırarak ögrenmeyi teşvik eden,
  • Çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerin öğrencilere kazandırılmasını önceleyen ve teknolojinin sunduğu imkânları da kullanarak yenilikçi yaklaşımlarla öğretim programlarının tasarımını sürekli geliştiren bir eğitim-öğretim sistemi oluşturmak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Araştırma-Geliştirme Politikası

Üniversitemizdeki araştırma-geliştirme faaliyetlerinde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerini önceleyen, ülke ve insanlık yararına bilgi ve teknoloji üreten, ulusal alanda gelişime ve kalkınmaya destek olan, araştırma çıktılarını, alt yapısını, kaynaklarını, iş birliklerini sürekli geliştiren ve arttıran bir ar-ge ekosistemi oluşturmak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Toplumsal Katkı Politikası

Üniversitemizin faaliyet gösterdiği bütün alanlarda; yerel, bölgesel, ulusal düzeyde sürdürülebilir toplumsal gelişmeye en yüksek düzeyde katkı sağlamaktır.

Uluslararasılaşma Politikası

Üniversitemizin faaliyet gösterdiği eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve diğer alanlarda, bilgi ve iletişim teknolojilerini de kullanarak, uluslararası tanınırlığını ve erişilebilirliğini arttırmak, bu doğrultuda iş birliklerini geliştirmek ve verilen hizmetlerin kalitesini uluslararası standartlara taşımak ve sürekliliğini sağlamaktır.

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA